Въпрос : Издадено е експертно решение от ТЕЛК с 52% трайно намалалена работоспособност. Съгласно чл.319 от КТ, лицето има право на основен платен годишен отпуск 26 работни дни. За 2010 година лицето в какъв размер платен отпуск има право - на 26 работни дни или пропорционално от датата на издаване на експертното решение на ТЕЛК

Отговор : Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. За тях това е основния, редовен платен годишен отпуск и над този размер имат право на увеличение което може да се уговори с колективен или индивидуален трудов договор. Размерът на отпуска установен в чл. 319 КТ се ползва само за периода, за който е установена трайната неработоспособност с експертното решение на ТЕЛК. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама