Въпрос : Мога ли да освободя лице, работещо по чл.68 ал.1 т.3 от КТ, което е в отпуск помайчинство, поради съкращаване в щата?

Отговор : Съгласно чл. 325, т. 5 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа. Основанието за прекратяване на срочния трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ е изтичането на срока на договора, което настъпва със завръщането на замествания на работа.

Има се предвид реалното завръщане на работа на титуляра на длъжността. В случай, че искате да прекратите трудовия договор на лицето поради “съкращаване на щата”, в чл.333, ал.1, т.1 и т. 4 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3 годишна възраст, както и работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск. В случай, че разрешение не е било поискано или не е било дадено, съдът отменя заповедта само на това основание, без да разглежда спора по същество – чл. 344, ал. 3 от КТ. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама