В случай, че трудовите правоотношения на работниците и служителите са били уредени по чл. 123 от КТ, т. е не са били прекратени, УП 2 и УП 3 следва да Ви издаде новия собственик. Съгласно чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване при прекратяване на трудовото правоотношение осигурителят (работодателят) е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението или в 14-дневен срок от искането на осигуряваното лице или негов представител.

Според § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /изм. ДВ. бр. 68 от 2006г./ всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, са длъжни в двугодишен срок, считано от 1 юли 2005 г., да ги предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняване. От разпоредбата на § 7, ал. 1 следва, че ако разплащателните ведомости на закритото предприятие са се съхранявали от юридическо или физическо лице, държавно учреждение, община или кметство, то те следва да бъдат предадени в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в срок до 1 юли 2007г. Следва да имате предвид, че съществува възможност архивите на закритото предприятие, което няма правоприемник, да са били предадени в съответното териториално поделение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. Организацията и дейността на Държавния архивен фонд по събирането, регистрирането, обработването, съхраняването /вкл. сроковете/ и използването на архивните документи са регламентирани със Закона за държавния архивен фонд и правилника за прилагането му. С оглед на гореизложеното, ако трудовите правоотношения не са били уредени по чл. 123 от КТ, т. е налице е закриване, Ви съветваме да се обърнете за информация по поставения въпрос към териториалното поделение на Главно управление на архивите. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама