Въпрос : Имам постоянен трудов договор, но искам да работя и допълнително. Работодателя ми предлага само граждански, какво губя ако съм на граждански договор.

Отговор : Трудовото законодателство предвижда сключването на основен трудов договор и трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател – чл. 110, чл. 111 от КТ. Следва да имате предвид, че разликата между трудов и граждански договор е определена с тълкувателно решение № 86 от 27. 02. 1985 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния съд.

Разграничението е в зависимост от предмета на сключения договор. Ако между гражданскоправните субекти се уговори престиране на определен трудов резултат /овеществен труд/, сключеният договор не е трудов, а граждански, чиято правна регламентация е в Закона за задълженията и договорите. Когато предметът на сключения договор е престиране на работна сила и са изпълнени следните условия: 1. работникът или служителят има определено работно време, работно място и трудово възнаграждение; 2. работата се извършва чрез личния труд на работника или служителя; работата, която се извършва е свързана с предмета на дейност на възложителя; 3. работникът или служителят изпълнява указанията на работодателя за това кога, къде и как да работи; 4. работата се извършва съгласно реда и последователността, определени от работодателя, е налице трудово правоотношение (трудов договор), което се урежда по Кодекса на труда. При сключване на граждански договор работодателят следва да има предвид посочените основни разлики, за да се избегне тъй нар.”прикриване на трудов договор”. Ето защо Кодексът на труда урежда възможността за обявяване на съществуването на трудово правоотношение. Съгласно чл. 405а, инспекцията по труда има право да обявява съществуване на трудово правоотношение, когато установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 КТ (отношенията по предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения). Обявяването се извършва с постановление на инспекцията по труда, което се връчва на страните по трудовото правоотношение. Инспекцията дава предписание на работодателя да предложи на работника или служителя сключване на трудов договор. Изпълнителите по граждански договори набират само осигурителен стаж, но не и трудов. От гледна точка на общественото осигуряване, страните по граждански договор се осигуряват задължително за рисковете инвалидност, старост и смърт. Те не могат да се осигуряват за общо заболяване, майчинство и безработица. Това означава, че те нямат право да получават обезщетения за временна неработоспособност, майчинство, а при прекратяване на правоотношението и на безработица. Осигурителният стаж се отразява в осигурителна книжка. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама