Въпрос : При настъпила промяна в длъжностното наименование:
- В какъв срок трябва да се сключи допълнително споразумение и считано от коя дата - от 01.01.2011 г. или фактическата дата на сключване на споразумението?;
- В какъв срок трябва да се уведоми НАП?

Отговор : Предвид изискванията на чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда, наименованието на длъжността да се определя съгласно НКПД, се налага всички организации да отразят случаите на настъпили несъответствия, ако такива са налице, между наименованията в длъжностните разписания, които прилагат и наименованията от НКПД-2011. Това следва да се извърши чрез сключване на допълнителни споразумения към трудовите договори за промяна на длъжността, за което е необходимо подаване на уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Момента на сключване на допълнителното споразумение следва да попада във времевия период от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г., а срокът за подаване на уведомлението е тридневен от датата на сключването на допълнителното споразумение. Допустимо е, при сключване на допълнително споразумение за промяна на длъжността, да се предвиди клауза, в която да се посочи, че промяната влиза в сила считано от 01.01.2011 г. Тази клауза следва да се прилага за длъжностни наименования, за които се променя минималният осигурителен праг, тъй като преминават от един клас професии в друг – по-висок или по-нисък. Това са тези длъжностни наименования, за които се променя първата цифра от кодовото им означение. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама