Въпрос : Във връзка с прилагането на НКПД -2011 е уточнено образованието, което следва да притежава даден служител, за да заеме определена длъжност. Това условие задължително ли е или не?

Отговор : Съгласно чл. 12 от Правилника за прилагане на НКПД-2011, с изключение на длъжностите, определени с нормативен акт, работодателите решават индивидуално всеки отделен случай на несъответствие между изискваното от Класификацията минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност и притежаваните от заетото или кандидатстващото за длъжността лице образование и професионална квалификация. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама