Въпрос : Имам 33 год. стаж като учител. На 22.01.2011 навърших години за ранно пенсиониране. Последния ми тр. договор е от 6.01.-27.01.2011 по заместване на болен учител. Имам ли право на 6 брутни заплати при положение, че целия ми трудов стаж е учителски.

Отговор : От запитването е видно, че последният Ви трудов договор е от 06.01.2011г. до 27.01.2011г., като на 22.01.2011г. сте навършила 57 години. Видно е също така, че сте учител със стаж 33 години.

В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
Съгласно чл. 1, ал.2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието.
Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило като педагогически кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието.
Според § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, до 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2.
От 1 януари 2011 г. жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при възраст 60 години и осигурителния стаж 37 години.
Ако към момента на прекратяване на трудовия договор сте имала придобито право на пенсия по § 5 от ПЗР на КСО и последните десет години от трудовия си стаж сте работила в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието като педагогически кадър, би следвало да се приеме, че имате право на обезщетение от шест брутни заплати. Обезщетението е дължимо от работодателя при когото сте придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5 от ПРЗ на КСО .
Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда в 3-год. давностен срок. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама