Въпрос : Може ли да се ползват две допълнителни почивки от 15 минути, извън регламентираната обедна почивка от 30 минути при 8 часов работен ден. Тези две почивки да не се разбират като физиологични, а да са извън рамките на работното време

Отговор : Съгласно чл. 151, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Почивките не се включват в работното време. Работодателят е длъжен, с Правилника за вътрешния трудов ред да определи началото и краят на работния ден, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието (чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските). Следователно, броят, разпределението и продължителността на почивките се определят с Правилника за вътрешния трудов ред. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама