Въпрос : Каква трябва да бъде продължителността на междуседмичната почивка в дни, при сумирано отчитане на работното време? В противоречие ли е с кодекса на труда продължителност на работната седмица шест работни дни и един почивен ден, като по този начин се спазва чл. 153, ал.2 от КТ, при сумирано изчисляване на работното време?

Отговор : Съгласно чл. 136, ал.1 и ал.3 КТ Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа.
Съгласно чл.142, ал.2 от КТ работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.
Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време – ал. 4 на чл.142 от КТ.
Съгласно чл. 153, ал. 1 от Кодекса на труда при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.
При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа (чл. 153, ал. 2 КТ). Съгласно чл. 153, ал. 3 КТ при промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама