Въпрос : Моля за правно тълкуване на член 21 и член 32 от Наредбата за командировките в страната във връзка с командировка с придружаване на чуждестранна делегация - какъв е размерът на полагащите се средства и какъв е редът за отчитането им?

Отговор : Разпоредбата на чл. 21 от Наредбата за командировките в страната (НКС), предвижда, че на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера по чл. 19, ал. 1 по преценка на командироващия в следните случаи:

1. при придружаване на чуждестранни гости;
2. при провеждане на международни прояви;
3. за отразяване посещението на чуждестранни официални правителствени делегации - журналисти, кореспонденти и др.;
4. при съвместно изпълнение на обекти и задачи с чуждестранни специалисти.
Придружителят по т. 1 на предходната алинея получава и еднократно за дребни разходи до 200 на сто от размера по чл. 19, ал. 1 за времето на придружаването.
Видно от посочената разпоредба увеличения размер на дневните пари е по преценка на командироващия.
Съгласно чл. 23 от НКС не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство. Това означава, че ако храната за деня е осигурена или лицето е командирован в мястото където живее то или неговото семество не се изплащат дневни пари, тъй като се има предвид, че дневните пари са за осигуряване на храната през деня.
Съгласно разпоредбите в раздел ІV "Отчетност и контрол" командироващият е този, който одобрява разходите за командировка, при което той може да одобри или не размера на дневните пари.
За времето на командировка, лицето получава командировъчни пари, които по смисъла на чл. 215 от Кодекса на труда са обезщетение, за неудобствата, които се създават за лицето. Работниците и служителите, които считат, че неправилно или незаконосъобразно са им изплатени командировъчни пари, могат да потърсят разликата по съдебен ред в 3-годишен давностен срок, считано от датата, когато е трябвало да се извърши плащането по съдебен ред. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама