Въпрос : При системно неизплащане на трудово възнаграждение от работодателя как може да бъде принуден да изплати дължимите заплати и дължи ли лихви по тях? На какви санкции подлежи работодателя

Отговор : Съгласно чл. 128 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят е длъжен в установените срокове да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд; да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа; да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения. Трудово-правен спор във връзка с неизплатени трудови възнаграждения се решава от съда.

Давностният срок за предявяване на иска е 3-годишен, считано от деня, в който вземането е станало изискуемо. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред /чл. 358, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 КТ/. За нарушения на трудовото законодателство може да сигнализирате и инспекцията по труда по седалището на предприятието, в което работите. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама