Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година. Съгласието на работодателя по чл. 169 от КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай.

Под обучение без откъсване от производството законодателят има предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение.

Според чл. 171, ал. 2 от КТ, когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите, определени в чл. 171, ал. 1 от КТ, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж.

Следователно, учащите се в редовна форма на обучение нямат право както на платен отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ, така и на неплатен отпуск по чл. 171, ал. 2 от КТ. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама