Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице. Списъкът на посредниците с валидно удостоверение е публикуван на интернет – страницата на Агенция по заетостта: www.az.government.bg, в рубриката "Фирми посредници" - Списък 1.

Посредниците могат да насочват и подпомагат търсещите работа лица за работа в конкретна държава само след регистриран в Агенцията по заетостта посреднически договор, сключен с чуждестранен работодател и/или корабопритежател. Регистрираните посреднически договори се вписват в приложение към удостоверение и се публикуват на интернет – страницата на Агенция по заетостта: www.az.government.bg, в рубриката "Фирми посредници" - Списък 2.

Какви права имате, ако използувате услугите на фирми посредници
1. Имате право да:

  • Да се уверите, че фирмата притежава удостоверение, което трябва да бъде поставено на видно място в офиса на посредника;
  • Да сключите договор с посредника и да получите оригинален екземпляр от него;
  • Да се уверите, че посредникът за чужбина или за моряци има издадено приложение към удостоверение с вписан регистриран в Агенцията по заетостта посреднически договор, сключен с чужд работодател и/или корабопритежател /Списък 2/;
  • Да получите подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя/ корабопритежателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Индивидуалният договор за наемане на работа съдържа данни за датата и мястото на сключване на договора, срока на договора, както и данните по чл. 30, ал. 3, т. 3 и 4 и чл. 35, ал. 3, т.т. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа /обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003г.; изм. и доп. бр. 52 от 27.06.2006г./.
  • Да получите информация за обществените и религиозните порядки в страната, в която Ви предлагат работа;

2. Проверете сами за:

Адресите и телефоните на българското посолство или консулство в съответната държава или ако няма, къде се намира най-близкото такова;

Адресите и телефоните на местните служби на реда, болнични заведения, инспекция по труда и съответните браншови организации, в случай, че Ви се наложи да се възползвате от тях. /Въпроси и отговори Агенция по заетостта

 

Реклама