Въпрос : Има ли срок в който работодателят е задължен да изплати заплатите на служителите си, след прекратяване на договора?

Отговор : В случай, че работодателя не изплаща дължимото трудово възнаграждение по време на трудовото правоотношение или след прекратяването му, то възниква трудово правен спор, който следва да отнесете в съда в тригодишен давностен срок, считано от деня, в който плащането е станало изискуемо. Обикновено, работната заплата за конкретен месец е изискуема и трябва да бъде платена след изтичането му, освен ако е договорено друго в трудовия договор. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама