Документи за регистрация в ДБТ на търсещи работа лица

Печат
Събота, 11 Декември 2010 20:01

Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция " Бюро по труда" възоснова на:

1. Документ за самоличност;

2. Заявление - декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта;

3. Документи за придобито образование и/или квалификация;

4. Документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;

5. Документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;

6. Решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна комисия/Националната експертна комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност;

7. Документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

8. Други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.