Въпрос : Ако една фирма се обяви в ликвидация или несъстоятелност, гарантира ли се някаква месечна сума, която да получат работниците?

Отговор : Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал.2 на чл.245 от КТ.
Условията, при които се поражда правото на работниците и служителите на гарантирани вземания, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на работодателя, реда за изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите и редът и начинът за информиране на работниците и служителите, както и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя са уредени в следните нормативни актове: Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. За повече подробности следва да се обърнете към НОИ. / МТСП

Подобни статии:
 

Реклама