Въпрос : Основната ми заплата е 800 лв. при пълен работен ден. При предложение от работодателя да ме освободи по чл. 331 от КТ, какво обезщетение следва да ми изплати?

Отговор : Съгласно чл. 331, ал. 1-2 от Кодекса на труда, работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение.

Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието. Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Видно от горното, обезщетението е не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама