Въпрос : Как се изчислява часовата ставка за извънреден труд положен от лице работещо на непълно работно време 4 часа или на втори трудов договор по чл. 111 ако примерно месецът има 20 работни дни, а възнаграждението на лицето при 4 часов работен ден 300 лева?

Отговор : Съгласно чл. 262 от Кодекса на труда положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.

В разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от Кодекса на труда е регламентирано, че когато не е уговорено друго, увеличението за положения извънреден труд се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено в трудовия договор. В този текст се има предвид трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор – чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ. Според разпоредбата на чл. 7 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ за положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор, освен ако е договорено друго. Точните изчисления се извършват от работодателя. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама