Колко по закон е работния ден и защо масово се работи по 10-12 ч.

Съгласно Кодекса на труда работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа (чл.136 ,ал.1 от КТ). По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други работни дни, след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

За удължаването на работното време работодателят е длъжен да уведоми предварително инспекцията по труда (чл.136а, ал.1 от КТ).
Чл. 142 от КТ дава възможност на работодателя да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.
Продължителността на удължения работен ден при условия от ал.1 на чл.136а не може да надвишава 10 часа, а за работници и служители с намалено работно време- до 1 час над намаленото им работно време. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време (по реда на чл. 142) може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време.
При организацията на работното време на работниците и служителите задължително се осигуряват не по-малко от 12 часа междудневна (чл.152 от КТ) и 48 часа междуседмична (чл. 153, ал.1 от КТ) почивка.
Бихме искали да Ви уведомим, че условията свързани с организацията на работното време, отпуските и почивките са определени в глава 7 на КТ, като за тяхното нарушение се носи административнонаказателна отговорност. Контрол върху спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от ИА „Главна инспекция по труда” (чл.399 от КТ) или от нейните регионални дирекции „ИТ”, където можете да се обърнете със сигнал за нарушение на трудовите Ви права. / МТСП

Подобни статии:
 

Реклама