В чл. 4 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск е предвидено, че право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време, с изключение на работниците и служителите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения. / въпроси и отговори Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама