Какви права имам, при положение че съм бременна 2-ри месец и съобщих това на работодателя ми, а той ми каза че можел да ме държи още 2 месеца най-много и след това не съм му трябвала, защото няма да мога да си върша работата пълноценно. Само иска да ме води фиктивно при него.

Съгласно чл. 333, ал. 5 от КТ бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6.

Тази закрила при уволнение включва забрана за уволнение на бременната работничка или служителка с предизвестие, освен в следните случаи, изброени в КТ: закриване на дейността на предприятието; отказ на бременната работничка или служителка да последва предприятието или поделението, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност; когато бременната заема длъжност, на която е възстановен незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност; при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Закрилата включва и забрана за уволнение на бременната работничка или служителка без предизвестие, освен в следните случаи, също изброени в КТ: когато бременната бъде задържана за изпълнение на присъда или бъде дисциплинарно уволнена. При дисциплинарното уволнение е необходимо предварително разрешение от инспекцията по труда. Ако работодателят възнамерява да прекрати трудовия Ви договор, той следва да спази закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 5 КТ. Контрол за спазване на трудовото законодателство се осъществява от Главна инспекция по труда, която имате право да сигнализирате при нарушение от страна на работодателя. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама