Може ли да бъда наказан финансово/20 лв./по вътрешно заводски правила ?

В чл. 188 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че дисциплинарните наказания са: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Работодателят не може да налага наказание ""финансово наказание"", тъй като такова не е предвидено в КТ.

Съгласно чл. 272 от КТ, без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: 1. получени аванси; 2. надвзети суми вследствие на технически грешки; 3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; 4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; 5. запори, наложени по съответния ред; 6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама