Обезщетение за не ползван платен годишен отпуск при съкращение за времето признат за трудов стаж по чл.354 т.1

Печат
Неделя, 04 Юли 2010 19:31

На 01.09.2006 г. бе прекратен трудовият ми договор . С влязло в сила съдебно решение бях възстановена на работа от 08,01,2010 до 11.04.2010, когато трудовият ми договор бе прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ. Какви обезщетения ми дължи работодателят? Дължи ли ми обезщетение по силата на чл.224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за времето, признато за трудов стаж по силата на чл. 354,т.1 от КТ?

При прекратяване на трудовия договор на посоченото в запитването основание, работникът или служителя има право на следните обезщетения: Обезщетение по чл. 220, ал.1 от КТ – за неспазено предизвестие, ако такова не Ви е отправено и не сте го отработила, също се дължи при прекратяване на трудовия договор.

Обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ – за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от 1 месец, ако в индивидуалния или колективния трудов договор не е уговорен по-дълъг срок, се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че лицето не е работило през посочения период. В чл. 354, т. 1 от КТ е предвидено, че за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение в случаите, когато работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването му на работа. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. С оглед на горното, за времето от прекратяване на трудовото правоотношение до възстановяването на заеманата преди уволнението Ви длъжност, по наше мнение, имате право на основен платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което Ви се признава за трудов стаж. Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии: