След близо пет месеца работа в една фирма реших да напусна. Все още бях на временен трудов договор(за първите шест месеца). Работодателя ме накара да пусна едномесечно предизвестие, което аз спазих. Въпросът ми е дали е редно трудовите отношения да бъдат прекратени по чл. 71 (ал. 1).

Съгласно чл.67 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен:

1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл.70, ал.1 от КТ е предвидено, че, окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. Срокът за изпитване не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл.67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. В договора по ал. 1на чл. 70 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни – ал. 2 на чл. 70 от КТ. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. При прекратяване на посоченото основание, закрилата при уволнение, предвидено в чл. 333 от КТ не намира приложение. В случай, че договорът е сключен като срочен трудов договор, съгласно чл. 325, т. 3 от КТ същият се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие. Извън горното трудовият договор може да бъде прекратен на останалите основания, предвидени в КТ. В чл. 326, ал. 1 от КТ е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Според ал. 2 на чл. 326 от КТ, срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. В колективен трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 11 може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама