При преструктурирането на предприятието се налага да съкратя една щатна бройка. Може ли да съкратя работничка с решение на ТЕЛК-60%?

Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/ в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай трудоустроен работник или служител.

По смисъла на този текст, трудоустроените работници или служители са лицата с призната инвалидност, установена с експертно решение на ТЕЛК. Законовата закрила включва забрана за уволнение на трудоустроен работник или служител с предизвестие без предварително разрешение на инспекцията по труда, в следните случаи, изброени в КТ: при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях. Закрилата включва и забрана за уволнение на трудоустроен работник или служител без предизвестие при дисциплинарно уволнение, ако няма предварително разрешение от инспекцията по труда. Преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама