Как да процедираме със служител, който подава молба за напускане и още от следващия ден не се явява на работа, не отговаря на обажданията и ние нямаме възможност да му връчим документи и да оформим трудовата му книжка? Изпратихме писмо с обратна разписка да се яви, но вече минаха 15 дни? Трябва ли още нещо да предприемем?

В случай, че трудовият договор на лицето е прекратен, съгласно чл. 128а, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

В чл. 6 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки по приложение № 1. Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама