Как би следвало да се оформи при дисциплинарно уволнение поради неявяване на работа времето, от което лицето е преустановило да се явява на работа, до връчване на заповедта за уволнение. За декларация 1 последен ден в осигуряване кой трябва да е и кога се подава самото уведомление по чл.62 ал4 от КТ

Според чл. 195 от Кодекса на труда /КТ/ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

При дисциплинарно уволнение трудовият договор се прекратява без предизвестие. Съгласно чл.335, т.3 от КТ, при прекратяване без предизвестие трудовият договор се прекратява от деня на получаване на писменото изявление за прекратяването на договора. От момента, в който лицето е престанало да се явява на работа липсва правно основание да му бъде зачетен трудов и осигурителен стаж. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор. Тъй като декларация 1 се подава в Националната агенция за приходите, то за информация относно начина на попълването й се обърнете към съответната териториална дирекция на НАП. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама