При фалит /несъстоятелност/ на фирмата, работодателят може ли да прекрати трудовия ми договор без предизвестие и евентуално по кой чл. от КТ и имам ли право да се запиша на борсата при условие, че съм в майчинство /отпуск за гледане на дете до 2 г./?

При закриване на предприятието(фалит) работодателят може на основание чл. 328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда (КТ) да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2.

В тези случаи не се прилага закрилата при уволнение установена в чл. 333 КТ. С прекратяване на трудовия договор се прекратява и отпуска по майчинство- чл. 164, ал.1 от КТ. Съгласно чл. 54а, ал.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4. За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето: 1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; 2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане; 3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година; 4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама