Тази година ще навърша 59 години месец септември. Имам 12 години трудов стаж първа категория МВР 19 години трета категория и 2 години военна служба. Мога ли да се пенсионирам тази година ползвайки право за ранно пенсиониране до 31.12.2010 година.

Видно от запитването към момента не отговаряте на условията за пенсиониране по реда на чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социалното осигуряване, съгласно които държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при уволнение придобиват право на пенсия, независимо от възрастта, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи.

Във вашия случай, обаче е приложима разпоредбата на чл. 18, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, съгласно която уволнените и не придобили право на пенсия по чл. 69 КСО се пенсионират по реда на чл. 68 и § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО (по общия ред или по реда за ранно пенсиониране). Пенсиите се отпускат по силата на разпоредбите, които действат към момента на пенсионирането. Към настоящия момент (за ползване правото на ""ранно пенсиониране"") се прилага разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Кодекса за социалното осигуряване, съгласно който до 31 декември 2010 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68 /който за мъжете е 100/, но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд. Освен това, съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 2 от КСО, при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща, като три години трудов стаж от първа категория и четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. За да придобиете право на пенсия по този ред, Вие трябва да отговаряте на всички посочени по-горе условия едновременно. Възможността за продължаване срока на действието на така нареченото ранно пенсиониране при условията на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване все още се обсъжда. За повече подробности се обърнете към Националния осигурителен институт. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама