Освободен съм от работа по член 325 т.1 , но след 2 месеца бившият ми работодател решава да отмени тази си заповед и да ме уволни по чл. 188 т. 3. Има ли право да отменя заповедта си и да ме уволнява със задна дата ?

Съгласно чл. 344, ал. 2 от Кодекса на труда, работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя. Хипотезата на чл. 344, ал. 2 от Кодекса на труда означава, че работодателят по своя инициатива признава незаконността на уволнението и го отменя.

От запитването е видно, че трудовият Ви договор е прекратен по чл. 325,т.1 от КТ и 2 месеца след прекратяването работодателят по своя инициатива е отменил заповедта и Ви е наложил наказания “дисциплинарно уволнение”. Дисциплинарното уволнение е вид дисциплинарно наказание, което работодателят може да наложи на работника или служителя по трудовото правоотношение за извършено от него тежко дисциплинарно нарушение. В чл. 190, ал. 1 от КТ е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за: 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 3. системни нарушения на трудовата дисциплина; 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения; 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата; 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер; 7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 – ал. 2 на чл. 190 от КТ. Съгласно разпоредбата на чл.193, ал.1 от КТ, работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. По реда на чл. 194, ал. 1 от КТ, работодателят налага дисциплинарните наказания не по-късно от два месеца от откриването на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Според чл. 195 от КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Считаме, че в случая работодателят не би могъл 2 месеца след прекратяване на трудовия договор да отмени заповедта и да прекрати същия на друго основание. Трудово - правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава от съответния съд. Срокът за предявяване на иск е 2 – месечен, считано от прекратяването. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама