Във фирмата предстоят съкращения. Имаме служителка - пенсионерка с влязло в сила решение на ТЕЛК (51 % инвалидност с право на работа). Заболяването не се ползва от закрилата на чл.333 ал.1 от КТ. Възможно ли е тя да бъде съкратена (има все пак доходи) за да останат служители без право на пенсия и какво трябва да се направи за да е законосъобразно?

В чл.333, ал.1, т.2 от КТ е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай трудоустроен работник или служител.

Основанието за трудоустрояване на работника или служителя е чл.314 от КТ. В разпоредбата е предвидено, че когато работника или служителя поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпълнява друга, подходяща работа, или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Здравните органи, с издадения от тях акт установяват необходимостта от трудоустрояване на работника или служителя, определят формата на трудоустрояване - преместване на друга работа или облекчаване условията на труд за изпълняваната работа и определят срока на трудоустрояване. Обстоятелството, че служителката получава пенсия за инвалидност не означава, че същата е трудоустроена, както и получаването на такава пенсия не е пречка да работи по трудово правоотношение. От горното следва, че относно това, дали лицето е трудоустроено следва да се обърнете към съответния здравен орган, издал експертното решение. В случай, че служителката е трудоустроена, следва да се съобразите със закрилата при уволнение, предвидена в чл.333 от КТ, независимо, че получава пенсия за осигурителен стаж и възраст. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама