Интересувам се, при масови уволнения, какво точно се включва в общата по КТ формулировка на понятието "причини, несвързани с конкретния работни или служител" ? В писмо № 94жж/186 от 26.07.2006 г. на МТСП не става ясно, не е посочено изрично, дали и правното основание по чл. 325, т. 1 се включва в горепосочената хипотеза ?

С текста на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (ДР на КТ), (изм., ДВ бр. 48 от 2006 г.) е определено, че "масови уволнения" са уволненията на едно или повече основания, извършени по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, когато броят на уволненията е:

а) най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители за период 30 дни; б) най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и служители за период 30 дни; в) най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители за период 30 дни; г) най-малко 20 в предприятия, независимо от броя на работниците и служителите, за период 90 дни. Когато в периодите по букви "а" - "в" работодателят е уволнил най-малко 5 работници и служители, всяко последващо прекратяване на трудово правоотношение, извършено по преценка на работодателя на други основания и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, се взема предвид при определяне броя на уволненията по букви "а" - "в". Следователно в § 1, т. 9 от ДР на КТ се има предвид календарният месец, предхождащ уволнението, което евентуално може да бъде определено като масово в случаите по букви "а" - "г". От горното е видно, че уволненията се извършват по преценка на работодателя, поради което прекратяване на трудовия договор по инициатива на работника или служителя не попада в посочената хипотеза. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама