Може ли работодател да извърши прихващане по смисъла на чл. 103 от Закона за задълженията и договорите между дължимо на освободен работник обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ и дължим от работника към работодателя облигационен заем.

Съгласно чл. 222, ал. 1 от КТ, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя.

Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. В случай, че работодателят има облигационно вземане мнението ни е, че следва да го търси по съдебен ред, ако лицето не е съгласно да се извърши прихващане. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама