Съкратен съм поради намаляване обема на работа. Кога трябва да ми бъде изплатено обезщетение

Съгласно разпоредбата на чл. 222, ал. 1 Кодекса на труда /КТ/ при уволнение поради намаляване обема на работа /чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ/ работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя, което е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Това обезщетение е дължимо от работодателя след изтичане на срока, за който се дължи и при представяне на трудова книжка, от която да е видно, че работникът или служителят не е започнал друга работа. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама