В момента съм в отпуск по бременност и раждане. Фирмата, в която работех закри дейността си. От НОИ ще ми изплащат обезщетение до навършване на една годинка на детето, което е през месец май 2010. За тези 7 месеца ще ми се води ли осигурителен стаж? Чак след като изтече този срок ли мога да изляза на борсата?

На основание разпоредбата на чл.52 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство /т.е. при прекратяване на трудовото или служебно правоотношение/ през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане, на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50, който е 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2, т. 2 от КСО, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане. На основание чл. 354, т. 6 от Кодекса на труда, за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст; По въпроса за възможностите да бъдете регистрирана като безработно лице, следва да се обърнете към съответното бюро по труда. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама