Право на отпуск за остатъка до 410 дни и на обезщетение по чл.8, ал.5 от ЗСПД

Печат
Сряда, 26 Май 2010 17:37

Майка получава социални помощи по чл.8, ал.1, т.1 от ЗСПД. Спира ги, т.к. започва работа по трудов договор. След 20 дни трудов стаж подава молба за отпуска по чл.163, ал.1 от КТ. Има ли право на отпуск за остатъка до 410 дни и на обезщетение по чл.8, ал.5 от ЗСПД във връзка, че няма необходимия осигурителен стаж по чл.48а и чл.52а от КТ?  

Съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

На това основание всяка жена, която е работник или служител, каквото качество придобива от момента на сключване на трудовия договор, може да се възползва от правото по чл. 163, ал.1 от КТ. На основание чл. 8, ал. 5 и 6 от Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/, когато майката (осиновителката) е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но не получава обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от КСО, тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете при условията и по реда на ЗСПД за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж. Когато майката (осиновителката) придобие право на обезщетение по чл. 48а и чл. 52а от КСО преди изтичането на съответния календарен месец, помощта по ал. 4 за този месец се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на месеца до датата на придобиване на необходимия осигурителен стаж. Тъй като тези помощи се предоставят на основание на Закона за семейните помощи за деца, за повече подробности следва да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии: