На колко дни болнични има право човек, при условие, че има предизвестие за пенсиониране, изпратено по време на болничен?

Предполагаме, че трудовият Ви договор ще бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, съгласно който работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 /30 дни, ако не е уговорено друго/ при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти, старши научни сътрудници I и II степен и доктори на науките - при навършване на 65-годишна възраст.

В този случай временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на трудовото правоотношение, поради което, ако трудовият Ви договор е безсрочен, следва да се приложи чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, който регламентира, че паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 42, ал. 3 КСО, съгласно която, когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, служебни правоотношения по изпълнение на военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 75 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Тъй като паричните обезщетения се отпускат и изплащат от НОИ, за повече подробности можете да се обърнете към съответното териториално поделение. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама