Работник с трудов договор от 2004г, напуска през март 2009г.Начисляван му е клас по старата разпоредба. С вътрешните правила фирмата е определила от 01.01.2009г клас за ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 0,6%. Работникът се връща на работа на нова длъжност различна и несходна с трудов  договор през април 2009г. Фирмата му начислява вече клас по новите правила.

Съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:

1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;

2. времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Тъй като в случая се касае за нов трудов договор, макар и със същия работодател, той следва да направи преценка с оглед определяне на правото на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за всички длъжности, които работникът или служителят е изпълнявал през целия трудов стаж, включително и при други работодатели сходни с длъжността, за която лицето е назначено. Правото на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит не може да възникне при назначаване на работника или служителя ако не е установено сходство при прилагане на чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ. На основание чл. 12, ал. 9 от НСОРЗ, работодателят следва да определи процент за придобит трудов стаж и професионален опит след най-малко една година работа на тази длъжност тъй като съгласно тази разпоредба правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама