Работодател е определил места за трудоустроени по чл.315 от КТ част от които са незаети. При извършване на подбор от кандидати за заемане на такова място работодателят длъжен ли е да вземе на работа трудоустроен кандидат или на общо основание следва да се преценят изискванията за заемане на длъжността наравно с останалите не трудоустроени кандидати.

Съгласно чл. 315, ал. 1 от КТ при работодателя следва да работят 50 и повече работници и служители, за да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност в рамките от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. Както е видно от разпоредбата, местата са за трудоустроени от здравните органи работници и служители.

Основанието за трудоустрояване на работника или служителя е чл. 314 от КТ. В разпоредбата е предвидено, че когато работника или служителя поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпълнява друга, подходяща работа, или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Съгласно чл. 317 от КТ, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя - да не го допуска до тази работа. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. При неизпълнение на предписанието на здравните органи от работодателя той дължи на работника или служителя обезщетение по чл. 217 . От горното е видно, че се трудоустрояват работници или служители, които работят в предприятието. В случай, че с лице с намалена работоспособност се сключва трудов договор, то следва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама