Дължат ли се осигуровки и какви при работа на работещ пенсионер по трудов договор за 40 часа месечно на МРЗ?

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програмите "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството", не се осигуряват за безработица;

В случай, че работникът или служителят е нает на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, той се осигурява задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест /чл. 4, ал. 2 от КСО/. Осигурителните вноски се дължат и в случай, че лицето, с което е сключен трудовият договор е пенсионер. Тъй като функциите по събиране на задължителните осигурителни вноски са възложени на Националната агенция по приходите, за повече подробности можете да се обърнете към съответното териториално поделение. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама