Предизвестие за напускане на работа по време на болничен

Печат
Сряда, 19 Май 2010 16:40

Може ли по време на предизвестие за напускане на работа да не се признае болничен лист ползван за гледане на болно дете и законна ли е такава практика на дадена фирма ?

Съгласно чл. 162 от Кодекса на труда работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето. Отпуските по предходната алинея се разрешават от здравните органи.

За времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в срокове и размери, определени от отделен закон. Съгласно разпоредбата на чл. 40а от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1.01.2010г., документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в следните срокове: 1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени - не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; 2. от самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец. Тъй като паричните обезщетения за временна неработоспособност се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт, а съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г. и бр. 8 от 2008 г.), контролът за спазването й се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности, за съдействие може да се обърнете към съответните териториални поделения на НАП и НОИ. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии: