При определяне размера на пенсията ми не е взето предвид УП 2 за периода 86-88 г. за осигурителен доход от външно съвместителство, върху който е внесен ДОО.

За периода от 1.01.1949 г. до 14.01.1985 г. осигурителната вноска за лицата, подлежащи за осигуряване за случаи на трудова злополука, е в същия размер като осигурителната вноска за всички осигурителни случаи (всички осигурени социални рискове). В тези случаи, когато се представи удостоверение обр. УП-2 за получено трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за всички осигурителни случаи извън задълженията по основното трудово правоотношение, те се взимат предвид при определяне на размера на пенсията, само ако се отнасят за периода до 14.01.1985 г. включително.

С Постановление № 69 на Министерския съвет от 1984 г. (ДВ, бр. 3 от 1985 г.) в сила от 15.01.1985 г., е приета Наредба за използване труда на работниците и служителите през свободното им време и на граждани, незаети в общественото производство. По условията на тази наредба могат да бъдат привличани лица за работа по допълнителен или втори трудов договор, както и по трудов договор за непълно работно време. Съгласно чл. 7, ал. 6 от наредбата работниците и служителите, когато работят при условията на наредбата, подлежат на осигуряване само за трудова злополука. В тези случаи, за периода след 15.01.1985г., когато лицата са осигурявани по реда на тази наредба, изплатеното възнаграждение не се взима предвид при определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Това изрично е записано и в чл. 7, ал. 5 от Наредбата, съгласно който възнаграждението по допълнителния трудов договор не се взема предвид при определяне на допълнителните трудови възнаграждения за основната работа, на възнаграждението за времето на платения отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при определяне на условията за осигуряване и изчисляване на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност, както и при определяне размера на пенсията. Предвид гореизложеното, най-вероятно на това основание не Ви е бил зачетен осигурителния доход, който сте получил през периода 1986-1988г. при работа по външно съвместителство. За повече информация по Вашия конкретен случай е необходимо да се обърнете към Националния осигурителен институт. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама