Служителка във фирмата ни получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване. През м. март навършва 60 години и има 37 години трудов стаж. Пенсията която получава ще бъде ли преиндексирана, какви документи трябва да бъдат подготвени от работодателя и подадени.

Предполагаме, че запитването Ви се отнася за възможността за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, съгласно който право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при възраст 60 години и сбор от осигурителния стаж и възрастта 94 за жените. За да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо да е прекратено и осигуряването, т.е. лицето да не работи по трудово, служебно или друго правоотношение, за което подлежи на задължително осигуряване /чл.94 от КСО/.

Следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 101, ал. 1, т. 2 от КСО, съгласно която не могат да се получават едновременно лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. В случай, че въпросът Ви касае възможността за преизчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, Ви уведомяваме, че лицето може да поиска преизчисляване на основание чл. 102 от КСО, съгласно който лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсията за осигурителен стаж и възраст се извършва по реда на чл.70 от КСО, за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането. В чл.21, ал.1 и 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се посочва, че преизчисляването на пенсията по реда на чл.102 от КСО за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление на пенсионера не повече от веднъж в една календарна година. При представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето. За преизчисляване на пенсията е необходимо лицето да представи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, където е отпусната пенсията удостоверение за осигурителен стаж /обр. УП-3/ и удостоверение за осигурителен доход /обр. УП-2/ - ако се представя и осигурителен доход за този стаж. Тъй като пенсиите и добавките към тях се отпускат от Националния осигурителен институт, за повече подробности следва да се обърнете към съответното териториално поделение. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама