Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане. Какво трябва да включва програмата след трудова злополука и работещи отсъстващи повече от 45 дни?

Случаите, при които се провежда извънреден инструктаж на работещите по безопасност и здраве при работа, са посочени в чл. 16 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).

Програмата на извънредния инструктаж след всяка трудова злополука, станала на самото работно място, през време и по повод на извършваната работа (по чл. 55, ал. 1 на КСО), следва да включва информиране и инструктиране на работещите, във връзка с причините и обстоятелствата за възникване на злополуката, вида на уврежданията и набелязаните мерки: мястото на злополуката; работния процес, специфичното действие, което пострадалият е извършвал в периода преди злополуката; отклонението от нормалните условия, довело до злополуката и конкретния материален причинител; увреждането, конкретните коригиращи мерки за недопускане на подобни злополуки. Извънредният инструктаж на работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, следва да се съобрази с настъпилите в периода на отсъствие промени в правилата и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама