Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.

Съдържанието на новата Декларация е в съответствие със задължението на страните - членки на Европейския съюз да изготвят доклади за практическото прилагане на законодателството, в конкретния случай - на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на над 20 наредби, с които се установяват минимални изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година. С промяна на ЗЗБУТ срокът за подаване на Декларацията  по чл.15 за 2009 г. е удължен до 30 юни 2010 г. включително (§ 4б от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗБУТ - ДВ бр.12 от 12.02.2010 г.).

През 2010 година всички задължени лица подават Декларация по чл. 15 ал. 1 от ЗЗБУТ. Уведомления за неподаване на годишна декларация, поради непроменени обстоятелства за деклариране, ще се подават през 2011 г.

Подаването на Декларацията е свързана с обстоятелството, че работодателите са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

Освободени от задължението да подават Декларация са само  лицата, които работят за своя сметка сами, т.е. нямат нает персонал.

Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. регламентира формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на Декларацията.

Декларацията е публикувана на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ www.gli.government.bg, в рубриката „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ". В същата рубрика има указания и подробна Инструкция за попълване и подаване на Декларацията.

Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. При първия вариант на практика подаването става на място в съответната дирекция „Инспекция по труда". В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице или от упълномощен негов представител.

Вторият вариант позволява декларацията да бъде подадена по електронен път, чрез универсален електронен подпис (УЕП). В този случай, задълженото лице или законният му представител, трябва да притежава УЕП. Ако задълженото лице или законният му представител не притежава УЕП, подаването не може да стане чрез упълномощен представител, притежаващ УЕП.

Санкцията за неподаване на Декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв. (ако не подлежи на по-тежко наказание), а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама