При трудова злополука ми се полагат 7% от брутното възнаграждение. Въпроса ми е еднократно ли се изплащат тези 7% или за всеки започнат месец ми се полагат по 7 % от бр. брутното възнаграждение?

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" при временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, за всеки започнат месец временна неработоспособност.

Следователно, когато продължителността на загубената работоспособност е над 60 до 120 календарни дни включително работодателят следва да Ви изплати обезщетение в размер на 7 на сто от месечната Ви брутна работна заплата за всеки месец временна неработоспособност, независимо от продължителността на неработоспособността през месеца (чл. 9, ал. 3, т. 3 от наредбата). / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама