Работя на трудов договор от около 10 години, преди това съм се самоосигурявал за около година. Когато навърших 3 години стаж (заедно със самоосигуряване) се учудих защо не е отразило в фиша (като “клас прослужено време”) и се обадих в отдела, занимаващ се с това. и така всичко беше наред до средата на 2007 когато въпросния отдел реши, че на абсолютно всички служители, имащи такива осигурителни книжки няма да им бъде зачетен стажа в тях. От това пострадах и аз като ми се намали “класа”. Въпроса ми е има ли право този отдел да променя веднъж признат стаж?

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/, в сила от 01.07.2007г., за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Според алинея 4, т. 2 на чл. 12 НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието – чл.12, ал. 5 НСОРЗ. Ако считате, че работодателят неправилно прилага нормативната уредба, то е налице трудов спор по изпълнение на трудовото правоотношение, компетентен по който да се произнесе е съдът. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама