От 2002г. се осигурявам като самоосигуряващо лице, а от 01.08.2008г. по ДУК, собственик съм на ЕООД и съм водила счетоводството му, признава ли се професионален опит счетоводител и как се доказва. Може ли да се ползва чл. 12 ал.4, т.2 от НСОРЗ и имам ли право да подписвам отчети /5г. стаж/ в друго предприятие на трудов договор

Министерство на труда и социалната политика е в компетенциите си да отговори на поставеният от Вас въпрос само в частта за редът и начина при зачитане на трудов стаж и професионален опит при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер на работниците и служителите от работодателя.

Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама