Съгласно чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Тази разпоредба се прилага за лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, каквито са всички лица, работещи по трудово правоотношение.

В случай обаче, че временната неработоспособност е настъпила до 2 месеца след прекратяване на трудовото правоотношение се прилага разпоредбата на чл. 42, ал. 2 КСО, съгласно която паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия. Тъй като паричните обезщетения се отпускат и изплащат от НОИ за повече подробности се обърнете към съответното ТП на НОИ. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама