Собственик съм на капитала на ЕООД. В дружеството съм назначила управител, когото осигурявам. Аз работя на трудов договор при друг работодател, който ме осигурява за всички осигурителни случаи. Въпросът ми е след като съм осигурена от този работодател, трябва ли да се осигурявам още веднъж и в ЕООД- то, чийто собственик съм.

Един от принципите на осигуряването е уреден в разпоредбата на чл. 3, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване. Съгласно чл. 3, т. 1 от КСО, държавното обществено осигуряване се осъществява въз основа на принципите на задължителност и всеобщност на осигуряването.

В случай, че сте собственик на капитал на търговско дружество, декларирали сте доход върху който ще се осигурявате и в същото време работите по трудово правоотношение възникват едновременно две осигурителни основания по чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социалното осигуряване. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програмите ""От социални помощи към осигуряване на заетост"" и ""В подкрепа на майчинството"", не се осигуряват за безработица. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама